Tặng trang thiết bị y tế có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo cho Trung tâm Y tế … – Bộ Y tế