Đây là câu hỏi mà CEO Microsoft dùng để "thử trình" của ChatGPT-4 – CellphoneS Sforum