Liên Hợp Quốc ủng hộ ý tưởng về cơ quan giám sát AI toàn cầu – Báo Lao Động