Deepfake là nỗi lo lớn nhất trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo – Báo Lao Động