[AI] Giải thuật Best first search

Tìm kiếm ứng lượng và thuật toán A*

Trong môn học Siri, chúng ta học về khuyết điểm và thuật toán tìm kiếm ứng lượng. Trong video trước, đã giới thiệu đến các bạn về phương pháp tìm kiếm heuristics và giới thiệu về tìm kiếm áp suất và hàm đánh giá trong thuật toán A*.

Các kỹ thuật toán

Thuật toán tìm kiếm ứng lượng được chia thành hai kỹ thuật toán cơ bản là tìm kiếm tốt đầu tiên và tìm kiếm độ dài đồng bộ. Tư tưởng của đó là tìm kiếm hai cây gọi là trạng thái tốt đầu tiên và trạng thái tốt nhất và tìm kiếm trạng thái tốt nhất. Nó tương tự như việc tìm kiếm theo chiều rộng trên cây với hàm đánh giá các trạng thái và có một giá trị nhất định thông qua hàm đánh giá của chúng. Các trạng thái được chọn để tiếp tục dựa trên hàm đánh giá tốt nhất và chúng ta sử dụng kỹ thuật đặt hàng dựa trên thang để xếp hạng các trạng thái.

Thuật toán A*

Thuật toán A* được phát triển từ tư tưởng của thuật toán tìm kiếm ứng lượng. Ý tưởng của nó là tìm kiếm các đỉnh của cây. Các đỉnh có một giá trị đánh giá và các trạng thái là có một giá trị nhất định thông qua hàm đánh giá. Thuật toán A* sẽ tìm kiếm các đỉnh dựa trên giá trị nhỏ nhất đến giá trị đích của chúng. Các trạng thái được chọn dựa trên cách sắp xếp và các hàm đánh giá.

Cách lưu trữ các đỉnh

Các đỉnh có thể được lưu trữ trong cây hoặc trong một danh sách. Trong thuật toán A*, các đỉnh được lưu trữ trực tiếp trên đỉnh chính của chúng trên cây. Hàm giá trị cuối cùng là hàm đánh giá tại trạng thái hiện tại so với trạng thái đích và được lưu trữ trên mỗi đỉnh.