[Tìm kiếm giải pháp với BFS và DFS trong AI]

Tìm kiếm không gian trạng thái

Trong series này, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tìm kiếm không gian trạng thái dưới dạng tạo thế. Video trước đó giới thiệu về tổng quan trí tuệ nhân tạo và kiến thức về bay sinh vệ sinh. Chương tiếp theo sẽ giới thiệu về Toán và phương pháp tìm kiếm lời giải cho các bài toán. Trong các bài giảng của chương trình này, chúng ta sẽ đề cập đến:

  • Tổng quan về tìm kiếm không gian trạng thái
  • Biểu diễn các bài toán trong không gian trạng thái đồ thị và cây tìm kiếm
  • Các kỹ thuật và chiến lược tìm kiếm trên không gian trạng thái

Các bài toán có thể được biểu diễn dưới dạng các trạng thái và các toán tử thực hiện trên các trạng thái đó. Ví dụ như bài toán trò chơi 8 số ăn hoặc bài toán người đưa thư đi qua tất cả các đỉnh một lần. Trong không gian trạng thái, các trạng thái mới được sinh ra sau mỗi kế toán tử di chuyển. Các kỹ thuật tìm kiếm như tìm kiếm thử sai, tìm kiếm mẫu và tìm kiếm có thông tin sẽ được giới thiệu để giải quyết các bài toán trong không gian trạng thái.