Python cơ bản cho Trí Tuệ Nhân Tạo (phần 3)

Giới thiệu về video bài giảng môn học “Cửa hàng tạp hóa” và karaoke Hà Nội

Trong video, giảng viên đã giới thiệu về cửa hàng tạp hóa và karaoke Hà Nội, đưa ra những thông tin cơ bản về hai chủ đề này. Bên cạnh đó, giảng viên cũng đã giải thích về các phép toán và điều kiện thông qua các ví dụ cụ thể.

Phần 1: Giới thiệu về karaoke Hà Nội

Giảng viên đã đưa ra thông tin cơ bản về karaoke Hà Nội, bao gồm cách hoạt động, các loại loa, và hình ảnh của loa Zippo.

Phần 2: Giải thích về phép toán và điều kiện

Giảng viên đã giải thích về các phép toán và điều kiện thông qua các ví dụ cụ thể, ví dụ như so sánh giá trị của hai số, và sử dụng điều kiện trong lập trình.

Phần 2.1: Sử dụng phép toán và điều kiện để so sánh giá trị của hai số

Giảng viên đã sử dụng ví dụ về số lượng gà ít béo và số 18 để giải thích về so sánh giá trị của hai số. Nếu số lượng gà ít béo ít hơn 18, bạn sẽ làm điều gì đó, và nếu số lượng gà ít béo nhiều hơn hoặc bằng 18, bạn sẽ làm điều gì đó khác.

Phần 2.2: Sử dụng điều kiện trong lập trình

Giảng viên đã giải thích cách sử dụng điều kiện trong lập trình thông qua các ví dụ, và đưa ra các ví dụ về cách sử dụng điều kiện để in ra các giá trị tùy thuộc vào điều kiện đưa ra.

Phần 2.2.1: Sử dụng điều kiện để in ra các giá trị tùy thuộc vào điều kiện đưa ra với toán học

Giảng viên đã sử dụng ví dụ về số tuổi để giải thích về cách sử dụng điều kiện để in ra các giá trị tùy thuộc vào điều kiện đưa ra với toán học, ví dụ như in ra số lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn 18 tuổi.

Phần 2.2.2: Sử dụng điều kiện để in ra các giá trị tùy thuộc vào điều kiện đưa ra với lập trình

Giảng viên đã sử dụng ví dụ về hàng hóa và số điện thoại để giải thích về cách sử dụng điều kiện để in ra các giá trị tùy thuộc vào điều kiện đưa ra với lập trình, ví dụ như in ra các giá trị dựa trên số điện thoại hoặc loại hàng hóa.

Phần 3: Các ví dụ khác về sử dụng điều kiện

Giảng viên đã đưa ra các ví dụ khác về sử dụng điều kiện, bao gồm ví dụ về cách sử dụng điều kiện trong trò chơi tinh thần và cách cài đặt điều kiện trong các thiết bị khác nhau.

Phần 3.1: Cách sử dụng điều kiện trong trò chơi tinh thần

Giảng viên đã giải thích cách sử dụng điều kiện trong trò chơi tinh thần và đưa ra ví dụ về cách so sánh các số thứ tự trong trò chơi.

Phần 3.2: Cách cài đặt điều kiện trong các thiết bị khác nhau

Giảng viên đã đưa ra các ví dụ về cách cài đặt điều kiện trong các thiết bị khác nhau, bao gồm cách cài đặt điều kiện trong Facebook và trong ứng dụng VinaPhone.