Python cơ bản cho trí tuệ nhân tạo (phần 2)

Giới thiệu về cách sử dụng Super trong Javascript

Phần 1: Tạo Super và truy cập các phần tử

Trong bài giảng môn học chứ đèn tạo, chúng ta đã tìm hiểu về hai khái niệm cơ bản là môi trường cài đặt và Google Glass. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo đó là Super.

Các bạn có thể tạo một cái Super với đoạn mã sau:

const mySuper = ["Hello", 200, 3];

Và để truy cập các phần tử trong Super, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for:

for(let i = 0; i < mySuper.length; i++) {
  console.log(mySuper[i]);
}

Phần 2: Sắp xếp các phần tử trong Super

Chúng ta có thể sắp xếp các phần tử trong Super bằng cách sử dụng phương thức sort(). Ví dụ:

const mySuper = [4, 2, 5, 1, 3];
mySuper.sort((a, b) => a - b);
console.log(mySuper);
// [1, 2, 3, 4, 5]

Phần 3: Đánh giá nội dung và sao chép nội dung

Chúng ta có thể đánh giá nội dung và sao chép nội dung bằng cách sử dụng các phương thức như innerHTML hoặc innerText. Ví dụ:

const myDiv = document.querySelector('#myDiv');
myDiv.innerHTML = '<p>Đây là một đoạn văn bản</p>';

Hoặc bạn có thể sao chép nội dung của một phần tử bằng phương thức cloneNode():

const originalDiv = document.querySelector('#originalDiv');
const clonedDiv = originalDiv.cloneNode(true);
document.body.appendChild(clonedDiv);

Với các phương thức này, chúng ta có thể tùy chỉnh nội dung của các phần tử và sử dụng chúng để truyền thông tin cho người dùng hoặc lưu trữ thông tin trong các trang web.