Sự khác biệt giữa GPT-3.5 và GPT-4 #openai #chatgpt


Trong video này, chúng ta sẽ so sánh khả năng của hai công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, GPT 3.5 và GPT 4. Bằng cách yêu cầu họ liệt kê 100 cách buộc dây giày, chúng ta sẽ thử nghiệm xem các công nghệ này có thể hoạt động như thế nào.

Tuy nhiên, khi GPT 3.5 trả về danh sách các cách trang trí giày, chúng ta lại chỉ thấy 100 cách để buộc dây giày. Mặc dù GPT 3.5 đã không hiểu được yêu cầu của chúng ta, kết quả vẫn khá ấn tượng với danh sách đó.

Sau đó, chúng ta tiếp tục kiểm tra với GPT 4 và kết quả thực sự bất ngờ, chúng ta không còn thấy được danh sách 100 cách để buộc dây giày nữa. Thay vào đó, GPT 4 đã thông minh hơn và báo cáo lại rằng không có cách buộc giày nào khác nhau.

Kết quả này cho thấy sự tiến bộ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên của GPT từ phiên bản 3.5 đến phiên bản 4. Điều này đồng nghĩa với việc GPT 4 có thể hiểu và phân tích ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta tốt hơn, đồng thời đưa ra kết quả chính xác hơn.

Với các tiến bộ này, nhiều người cho rằng trong tương lai không xa, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ trở nên thông minh hơn và hỗ trợ bắt đầu ích cho con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó có thể giúp chúng ta tăng tốc độ làm việc và giảm thiểu phải cần sự can thiệp của con người.

Tóm lại, so sánh khả năng của GPT 3.5 và GPT 4 đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Điều này mở ra những tiềm năng và cơ hội mới trong tương lai để phát triển công nghệ và cải thiện cuộc sống của chúng ta.