[AI] Bộ cơ sở Python cho Trí tuệ Nhân tạo (phần 1)

Giới thiệu về môn học

Trong seri môn học “chiếc đèn tạo thì”, chúng ta sẽ tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. Trước tiên, chúng ta sẽ làm quen với khái niệm và tổng quan về AI.

Khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Python

Chương này sẽ giới thiệu về kiến thức cơ bản của Python, từ các khái niệm cơ bản đến các câu lệnh và cách thực thi chúng. Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, dễ đọc, dễ học và dễ nhớ, với cấu trúc rõ ràng và gần như tự nhiên.

Môi trường cài đặt Python

Môi trường cài đặt Python có thể được sử dụng trên server của Google hoặc được cài đặt trên máy tính của bạn bằng các công cụ như Anaconda, Spider, Jupiter. Nên dùng Google Glass hoặc Anaconda khi mạng internet đủ nhanh, các đường dẫn đến driver có thể được lưu trữ trực tuyến trên Drive và truy cập thông qua Chrome Google.

Các thao tác cơ bản trong Python

Các thao tác cơ bản bao gồm tạo driver và liên kết đến driver, lưu trữ dữ liệu trực tuyến, nhập mã code và chứng thực tính chủ sở hữu của tài khoản Drive. Sau đó, các thao tác này có thể được viết thành câu lệnh Python để thực thi.