EVN nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt … – EVN