AI tác động đến 300 triệu việc làm, Việt Nam ít bị ảnh hưởng – Báo Lao Động